כרישים בישראל https://www.sharks.org.il/main עמותה לשמירה על דגי הסחוס בישראל Sat, 20 Mar 2021 18:30:49 +0000 he-IL hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.7.2 https://www.sharks.org.il/wp-content/uploads/cropped-Sharks-in-Israel-logo-32x32.png כרישים בישראל https://www.sharks.org.il/main 32 32 אינטראקציות בין כרישים לחוות לגידול דגים בכלובים בים https://www.sharks.org.il/main/11738-2/ Tue, 26 Jan 2021 07:50:49 +0000 https://www.sharks.org.il/main/?p=11738 אביתר שניר ועדי ברש אוקטובר 2015 גידול דגים בכלובים הנה השיטה הרווחית ביותר כיום לגידול דגים באופן מסחרי. עם זאת, להימצאותם של כלובי דגים בים הפתוח עלולות להיות השפעות שונות על הסביבה הימית, ובכלל זה משיכת טורפים למקור המזון הזמין כגון כרישים, כלבי ים וציפורים. מבין קבוצות אלה, אנו עדים לתופעה של המצאות כרישים בקרבת […]

הפוסט אינטראקציות בין כרישים לחוות לגידול דגים בכלובים בים הופיע לראשונה ב-כרישים בישראל.

]]>
אביתר שניר ועדי ברש
אוקטובר 2015

גידול דגים בכלובים הנה השיטה הרווחית ביותר כיום לגידול דגים באופן מסחרי. עם זאת, להימצאותם של כלובי דגים בים הפתוח עלולות להיות השפעות שונות על הסביבה הימית, ובכלל זה משיכת טורפים למקור המזון הזמין כגון כרישים, כלבי ים וציפורים. מבין קבוצות אלה, אנו עדים לתופעה של המצאות כרישים בקרבת הכלובים בים הפתוח מול חופי אשדוד.
אוכלוסיות הכרישים ברחבי העולם נמצאות בירידה חדה של כ 09 אחוזים. בים התיכון, מדווח על – ירידה גדולה אף יותר, ומחקרים מראים כי כרישים חופיים גדולים נעלמו לחלוטין ממערב הים התיכון.
המשיכה של כרישים לכלובי דגים הינה בעיה ידועה במקומות אחרים בעולם, אשר מציבה אתגר
לתעשיית החקלאות הימית ולמאמצי שמירה על אוכלוסיות הכרישים כאחד. במסמך זה סקרנו את הבעייתיות הנוצרת כתוצאה ממשיכת טורפים לכלובי הדגים, פתרונות אפשריים, והרגולציה המועטה אשר קיימת במדינות אחרות בעולם.
מסמך זה מתאר את הפתרונות הקיימים, הן בהיבט התפעולי והן בהיבט הטכני, ומציע מסקנות ליישום תכנית ממשק למזעור המשיכה של כרישים לכלובי הדגים בישראל. מסקנות אלו מבוססות על דו"חות מקצועיים, ספרות מדעית, וראיונות עם חוקרים ואנשי מקצוע מתחום החקלאות הימית. יש לציין כי על אף השכיחות והחומרה של סוגיה זו בעולם, קיים חוסר משמעותי במידע, מחקר, ורגולציה בנושא.
המלצותינו הן:
א. בראש ובראשונה פינוי פסדים מן הכלובים על בסיס יומי. –
ב. סקרי שדה לניטור הכרישים במקום והערכת ההצלחה של פעולות הממשק.
ג. מעקב על ידי עובדי החווה: רישום ודיווח יומיומי על מספר הכרישים שנראים בחווה.
ד. סימון הכרישים ותיוגם באמצעים המאפשרים מעקב אחר תנועתם.


במידה והמלצות אלו אינן מספקות וידרשו צעדים נוספים, אז מוצעים הצעדים הבאים:
ה. שימוש ברשתות קשיחות לגידול דגים כתחליף לרשתות הניילון הקיימות כיום.
ו. התקנת רשתות הגנה חיצוניות לכלובי הגידול.


חשוב כי המלצות אלו וצעדים נוספים ייעשו תוך שיתוף והסכמת מגדלי הדגים, ובמקביל לפעולות ניטור של הצלחת הממשק.

הפוסט אינטראקציות בין כרישים לחוות לגידול דגים בכלובים בים הופיע לראשונה ב-כרישים בישראל.

]]>
תוכנית פעולה להגנה של כרישים ובטאים בים התיכון https://www.sharks.org.il/main/%d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%a4%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%94-%d7%9c%d7%94%d7%92%d7%a0%d7%94-%d7%a9%d7%9c-%d7%9b%d7%a8%d7%99%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%91%d7%98%d7%90%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%99/ Tue, 26 Jan 2021 07:43:40 +0000 https://www.sharks.org.il/main/?p=11727 בשיתוף עם עמותת אקואושן. 1.1 מטרת תכנית הפעולה המוצעתמטרת תכנית הפעולה היא להתוות את מגוון דרכי הפעולה שיש לבצע על מנת להביא לשיפור המצב האקולוגי של הכרישים והבטאים בים התיכון בישראל. התכנית מתווה מדיניות מומלצתלהגנה ולשיקום בעלי חיים ימיים אלו באמצעות קביעת יעדים ברורים, דרכי פעולה, שותפים פוטנציאליים לביצוע וכן לוחות זמנים. 1.2 על מודל […]

הפוסט תוכנית פעולה להגנה של כרישים ובטאים בים התיכון הופיע לראשונה ב-כרישים בישראל.

]]>
בשיתוף עם עמותת אקואושן.

1.1 מטרת תכנית הפעולה המוצעת
מטרת תכנית הפעולה היא להתוות את מגוון דרכי הפעולה שיש לבצע על מנת להביא לשיפור המצב האקולוגי של הכרישים והבטאים בים התיכון בישראל. התכנית מתווה מדיניות מומלצת
להגנה ולשיקום בעלי חיים ימיים אלו באמצעות קביעת יעדים ברורים, דרכי פעולה, שותפים פוטנציאליים לביצוע וכן לוחות זמנים.


1.2 על מודל תכנית הפעולה תכניות הפעולה לשמירה על המגוון הביולוגיBAP – Biodiversity) (Action Plan מבוססות על אמנת המגוון הביולוגי (1992). כפועל יוצא מאשרור האמנה ומהחלטת הממשלה להכין תכנית אסטרטגית לפיתוח בר-קיימא, הכין המשרד להגנת הסביבה, יחד עם רשות הטבע והגנים ונציגים מהאקדמיה, תכנית לאומית לשמירה על המגוון הביולוגי. תכנית זו מספקת מסגרת לכתיבת תכניות פעולה מפורטות לשמירה על בתי גידול ועל מיני חי וצומח.
תכניות אלה עוסקות בשיקום של מיני חי וצומח ובתי גידול בסיכון ובשמירתם, וכוללות מידע אקולוגי על אודות המינים ובתי הגידול, מידע על מצב ההגנה החוקי למינים ולבתי גידול
וקביעת יעדים לשיקום ולשימור.


התכניות כוללות שישה שלבים:

  1. זיהוי של בית גידול או מין בעלי חשיבות אקולוגית ואפיונם;
  2. הערכת המצב האקולוגי של מינים או של בתי גידול ספציפיים;
  3. זיהוי של חסמים והגדרתם, פתרונות ויעדים לשיקום ולשימור והגדרתם;
  4. זיהוי של בעלי עניין ושותפים פוטנציאליים וגיוסם לפעילות;
  5. קביעת תקציב, חלוקת משימות ולוח זמנים;
  6. יישום והערכה.


כיוון ששמירה על המגוון הביולוגי מחייבת פעולות בתחומים שונים, תכניות הפעולה קוראות ליצור שיתוף פעולה של גורמים ממשלתיים וחוץ-ממשלתיים, כדי ליצור תיאום ופעילות סינרגית
בין הגורמים הרלוונטיים. באשר לנושא ההגנה על כרישים ובטאים, תכנית הפעולה הבין
לאומית לשימור ולניהול כרישים של ארגון המזון והחקלאות העולמי של האו"ם (IPOA-Sharks) משמשת כמתווה החשוב ביותר לתכניות פעולה לאומיות ואזוריות בנושא זה.

להמשך קריאה:

תוכנית פעולה להגנה של כרישים ובטאים בים התיכוןהורד

הפוסט תוכנית פעולה להגנה של כרישים ובטאים בים התיכון הופיע לראשונה ב-כרישים בישראל.

]]>
חשמלן מנומר – Panther Electric Ray https://www.sharks.org.il/main/%d7%97%d7%a9%d7%9e%d7%9c%d7%9f-%d7%9e%d7%a0%d7%95%d7%9e%d7%a8-panther-electric-ray/ Tue, 26 Jan 2021 07:33:48 +0000 https://www.sharks.org.il/main/?p=11724 Torpedo panthera החשמלן המנומר חי באוקיינוס ההודי ובים סוף, בעומקים שבין פני המים ל-350 מטר.  המין מגיע לאורך של מטר וניזון מדגי ריף וחסרי חוליות. כמו כל החשמלנים גם החשמלן המנומר מהמם את טרפו בעזרת שוק חשמלי.

הפוסט חשמלן מנומר – Panther Electric Ray הופיע לראשונה ב-כרישים בישראל.

]]>
Torpedo panthera

החשמלן המנומר חי באוקיינוס ההודי ובים סוף, בעומקים שבין פני המים ל-350 מטר.  המין מגיע לאורך של מטר וניזון מדגי ריף וחסרי חוליות. כמו כל החשמלנים גם החשמלן המנומר מהמם את טרפו בעזרת שוק חשמלי.

הפוסט חשמלן מנומר – Panther Electric Ray הופיע לראשונה ב-כרישים בישראל.

]]>
גיטרן חלווי – Halavi Ray https://www.sharks.org.il/main/%d7%92%d7%99%d7%98%d7%a8%d7%9f-%d7%97%d7%9c%d7%95%d7%95%d7%99-halavi-ray/ Tue, 26 Jan 2021 07:32:25 +0000 https://www.sharks.org.il/main/?p=11721 Glaucostegus halavi הגיטרן חלווי חי בים סוף ובמפרץ עומן. נצפה לרוב במים רדודים אבל יכול להגיע גם לעומק של 100 מטר. המין מגיע לאורך של 1.7 מטר וניזון מרכיכות ודגים קטנים 

הפוסט גיטרן חלווי – Halavi Ray הופיע לראשונה ב-כרישים בישראל.

]]>
Glaucostegus halavi

הגיטרן חלווי חי בים סוף ובמפרץ עומן. נצפה לרוב במים רדודים אבל יכול להגיע גם לעומק של 100 מטר. המין מגיע לאורך של 1.7 מטר וניזון מרכיכות ודגים קטנים 

הפוסט גיטרן חלווי – Halavi Ray הופיע לראשונה ב-כרישים בישראל.

]]>
גיטרן נקוד – Spotted Guitarfish https://www.sharks.org.il/main/%d7%92%d7%99%d7%98%d7%a8%d7%9f-%d7%a0%d7%a7%d7%95%d7%93-spotted-guitarfish/ Tue, 26 Jan 2021 07:31:31 +0000 https://www.sharks.org.il/main/?p=11718 Rhinobatos punctifer הגיטרן הנקוד חי בים סוף ובמפרץ הפרסי. באילת הם נתפסים בדיג העמוק, ותצפיות בצלילה הנן נדירות ביותר. פרט בוגר יכול להגיע לאורך של 90 סנטימטר. לא הרבה ידוע על הגיטרן הנקוד. 

הפוסט גיטרן נקוד – Spotted Guitarfish הופיע לראשונה ב-כרישים בישראל.

]]>
Rhinobatos punctifer

הגיטרן הנקוד חי בים סוף ובמפרץ הפרסי. באילת הם נתפסים בדיג העמוק, ותצפיות בצלילה הנן נדירות ביותר. פרט בוגר יכול להגיע לאורך של 90 סנטימטר. לא הרבה ידוע על הגיטרן הנקוד. 

הפוסט גיטרן נקוד – Spotted Guitarfish הופיע לראשונה ב-כרישים בישראל.

]]>
מחבטן עגול – Round Ribbontail Ray https://www.sharks.org.il/main/%d7%9e%d7%97%d7%91%d7%98%d7%9f-%d7%a2%d7%92%d7%95%d7%9c-round-ribbontail-ray/ Tue, 26 Jan 2021 07:30:17 +0000 https://www.sharks.org.il/main/?p=11715  Taeniurops meyeni המחבטן העגול נפוץ באוקיינוס הפסיפי ובאוקיינוס ההודי, כולל ים סוף. באילת קיימות מספר קטן של תצפיות של מין זה. מחבטן עגול יכול להגיע לגודל של 3.3 מטר (רוחב).

הפוסט מחבטן עגול – Round Ribbontail Ray הופיע לראשונה ב-כרישים בישראל.

]]>
 Taeniurops meyeni

המחבטן העגול נפוץ באוקיינוס הפסיפי ובאוקיינוס ההודי, כולל ים סוף. באילת קיימות מספר קטן של תצפיות של מין זה. מחבטן עגול יכול להגיע לגודל של 3.3 מטר (רוחב).

הפוסט מחבטן עגול – Round Ribbontail Ray הופיע לראשונה ב-כרישים בישראל.

]]>
מחבטן הספירים – Ribbontail Stingray https://www.sharks.org.il/main/%d7%9e%d7%97%d7%91%d7%98%d7%9f-%d7%94%d7%a1%d7%a4%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%9d-ribbontail-stingray/ Tue, 26 Jan 2021 07:29:15 +0000 https://www.sharks.org.il/main/?p=11712 Taeniura lymma מחבטן הספירים נפוץ במערב האוקיינוס הפסיפי ובאוקיינוס ההודי, כולל ים סוף, באזורים טרופיים בקרבת שוניות אלמוגים. מחבטן הספירים חי בעומקים של עד 30 מטר.  המין מגיע לגודל של 35 סנטימטר (רוחב). מחבטן הספירים הוא דג הסחוס הנצפה ביותר באילת.

הפוסט מחבטן הספירים – Ribbontail Stingray הופיע לראשונה ב-כרישים בישראל.

]]>
Taeniura lymma

מחבטן הספירים נפוץ במערב האוקיינוס הפסיפי ובאוקיינוס ההודי, כולל ים סוף, באזורים טרופיים בקרבת שוניות אלמוגים. מחבטן הספירים חי בעומקים של עד 30 מטר.  המין מגיע לגודל של 35 סנטימטר (רוחב). מחבטן הספירים הוא דג הסחוס הנצפה ביותר באילת.

הפוסט מחבטן הספירים – Ribbontail Stingray הופיע לראשונה ב-כרישים בישראל.

]]>
כינורן ברוד – Giant Guitarfish https://www.sharks.org.il/main/%d7%9b%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%a8%d7%9f-%d7%91%d7%a8%d7%95%d7%93-giant-guitarfish/ Tue, 26 Jan 2021 07:28:01 +0000 https://www.sharks.org.il/main/?p=11709 Rhynchobatus djiddensis הכינורן הברוד חי במערב האוקיינוס ההודי, במפרץ הפרסי ובים סוף. תצפיות של המין בארץ הן נדירות ביותר. המין שייך למשפחת הגיטרניים, מגיע לאורך של 3.1 מטר. על אף גודלו וצורתו ה"כרישית" הוא נחשב לבטאי, כיוון שפתחי הזימים נמצאים בתחתית הגוף.

הפוסט כינורן ברוד – Giant Guitarfish הופיע לראשונה ב-כרישים בישראל.

]]>
Rhynchobatus djiddensis

הכינורן הברוד חי במערב האוקיינוס ההודי, במפרץ הפרסי ובים סוף. תצפיות של המין בארץ הן נדירות ביותר. המין שייך למשפחת הגיטרניים, מגיע לאורך של 3.1 מטר. על אף גודלו וצורתו ה"כרישית" הוא נחשב לבטאי, כיוון שפתחי הזימים נמצאים בתחתית הגוף.

הפוסט כינורן ברוד – Giant Guitarfish הופיע לראשונה ב-כרישים בישראל.

]]>
מנטה ענק – Giant Manta Ray https://www.sharks.org.il/main/%d7%9e%d7%a0%d7%98%d7%94-%d7%a2%d7%a0%d7%a7-giant-manta-ray/ Tue, 26 Jan 2021 07:26:52 +0000 https://www.sharks.org.il/main/?p=11706 Manta birostris המנטה הענק הוא מין נודד הנמצא בכל האוקיינוסים באזורים טרופיים וסוב-טרופיים, כולל ים סוף, בארץ תצפיות של מנטות ענק הן נדירות. המנטה ענק הוא מין הבטאי הגדול ביותר בעולם. רוחב מוטת הכנפיים יכול להגיע ל 7 מטרים והוא ניזון על ידי סינון פלנקטון.  

הפוסט מנטה ענק – Giant Manta Ray הופיע לראשונה ב-כרישים בישראל.

]]>
Manta birostris

המנטה הענק הוא מין נודד הנמצא בכל האוקיינוסים באזורים טרופיים וסוב-טרופיים, כולל ים סוף, בארץ תצפיות של מנטות ענק הן נדירות. המנטה ענק הוא מין הבטאי הגדול ביותר בעולם. רוחב מוטת הכנפיים יכול להגיע ל 7 מטרים והוא ניזון על ידי סינון פלנקטון.  

הפוסט מנטה ענק – Giant Manta Ray הופיע לראשונה ב-כרישים בישראל.

]]>
כריש שחור-שוליים – Blacktip Shark https://www.sharks.org.il/main/%d7%9b%d7%a8%d7%99%d7%a9-%d7%a9%d7%97%d7%95%d7%a8-%d7%a9%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%99%d7%9d-blacktip-shark/ Tue, 26 Jan 2021 07:25:26 +0000 https://www.sharks.org.il/main/?p=11703 Carcharhinus limbatus כריש שחור-שוליים בעל תפוצה רחבה ונמצא בכל האוקיינוסים, באזורים הטרופיים והסוב-טרופיים כולל ים תיכון וים סוף. כריש בוגר מגיע לאורך מקסימלי של 2.8 מטר. הם טורפים בעיקר דגים ולעיתים רואים פרטים עוקבים אחרי סירות דיג וניזונים מהשאריות שנזרקות מהסיפון.

הפוסט כריש שחור-שוליים – Blacktip Shark הופיע לראשונה ב-כרישים בישראל.

]]>
Carcharhinus limbatus

כריש שחור-שוליים בעל תפוצה רחבה ונמצא בכל האוקיינוסים, באזורים הטרופיים והסוב-טרופיים כולל ים תיכון וים סוף. כריש בוגר מגיע לאורך מקסימלי של 2.8 מטר. הם טורפים בעיקר דגים ולעיתים רואים פרטים עוקבים אחרי סירות דיג וניזונים מהשאריות שנזרקות מהסיפון.

הפוסט כריש שחור-שוליים – Blacktip Shark הופיע לראשונה ב-כרישים בישראל.

]]>