You are currently viewing כריש עפרורי – Dusky Shark

כריש עפרורי – Dusky Shark

Carcharhinus obscurus

הכריש העפרורי הוא מין נודד החי באזורים הטרופיים בכל האוקיינוסים. על אף היותו נדיר בים התיכון, בארץ קיימת תופעה יחודית של התאספות כרישים ממין זה בשפכי המים החמים של תחנות הכח בעונת החורף. הכריש העפרורי מגיע לאורך של 4.2 מטרים והוא ניזון מדגים, סרטנים ורכיכות.