You are currently viewing אגפית משוישת – Spiny Butterfly Ray

אגפית משוישת – Spiny Butterfly Ray

Gymnura altavela 

האגפית המשוישת חיה באוקיינוס האטלנטי באזורים הטרופיים והסוב-טרופיים כולל בים התיכון. בארץ האגפית נצפית בעיקר בחופים הצפוניים בעונת הקיץ עד אמצע הסתיו. גודלה המקסימלי של האגפית 4 מטר (רוחכ). עם זאת מרבית הפרטים מגיעים לגודל של 2 מטר.